Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

9879 3966 500

oldbookillustrations:

Sea-nymphs hourly ring his bell.

Warwick Goble, from The book of fairy poetry, by Dora Owen, London, NewYork, 1920.

(Source: archive.org)

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

April 13 2015

zelka
Pani! - powiedział Rene potrząsając głową - Wasza Królewska Mość wiesz dobrze, że wypadki nie rządzą losem, lecz przeciwnie, los rządzi wypadkami.
— Aleksander Dumas "Królowa Margot"
Reposted bychocolatee chocolatee
zelka
Karol Bąk

April 01 2015

zelka
4257 8633
Reposted fromxzuzakx xzuzakx

March 15 2015

0710 2485 500

Rene Jules LaliqueCollaret, Gold, enamel, diamonds, ca. 1900

Reposted fromerial erial viaMySecretGarden MySecretGarden
zelka
3879 6c15

March 08 2015

zelka
Reposted frommadhatter madhatter

February 17 2015

zelka
3747 3777
Reposted fromnimble nimble vialenka024 lenka024

February 01 2015

zelka
5555 b875 500
Reposted fromcorvax corvax viajuli juli
zelka
6432 2508 500
Reposted fromcorvax corvax

January 17 2015

zelka
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope vialenka024 lenka024

November 19 2014

9681 ec32
Reposted fromerial erial vialenka024 lenka024

November 15 2014

zelka
2368 3895
Reposted byirmelinodettastonedcorvaxdanthemanalexandersmith8805bansheDieKleineMyyoungandstupiddarthsadicgingerubyjanealicejonesimthedevililovemetalhellsinkiorangeugartePinkpillsloca-blueberrycichamezatkaeffic
zelka
4023 39cb 500
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose vialenka024 lenka024
zelka
5132 6c9f
Reposted fromxzuzakx xzuzakx

November 08 2014

zelka
2073 ea17
Reposted bywtfpantera wtfpantera

October 23 2014

zelka
2699 8565
Reposted byniezesrajsiekochanieanachronicWitchermereo

October 17 2014

zelka
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie vialenka024 lenka024

October 10 2014

zelka
4532 dafc
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe vialenka024 lenka024

September 29 2014

zelka
13 days in iceland - fjaðrárgljúfur. south iceland.
Reposted fromweightless weightless viaxzuzakx xzuzakx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl